Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Solier Nieruchomości Paulina Zakrzewska (adres: ul. Narutowicza 7/9 lok. 435, 90-117 Łódź, NIP: 7252020833). Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, do udzielania informacji na temat oferowanych usług, odpowiedzi na przedstawione przez użytkowników strony zapytania, informowania o wydarzeniach związanych z obrotem nieruchomościami, wysyłki newsletterów. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO, a także na postawie wyrażonej przez użytkownika zgody – art. 6 ust. 1 lit. a). Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i wykonania umowy. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.